شبکه های اجتماعی

34 آیکون پیش فرض و آیکون های سفارشی نامحدود

Google
LinkedIn
YouTube
Vimeo
Flickr
Behance
Instagram
Xing
Pinterest
Skype
WhatsApp
Dribbble
Vkontakte
Tumblr
SoundCloud
Twitch
Yelp
DeviantArt
Foursquare
GitHub
Odnoklassniki
500px
Houzz
Medium
Tripadvisor
RSS
WeChat

4 سبک, 3 هاور, 3 رنگ بندی, 3 شکل, بی نهایت سایز

YouTube
Instagram
SoundCloud
Tripadvisor
YouTube
Instagram
SoundCloud
Tripadvisor
YouTube
Instagram
SoundCloud
Tripadvisor
YouTube
Instagram
SoundCloud
Tripadvisor
YouTube
Instagram
SoundCloud
Tripadvisor
YouTube
Instagram
SoundCloud
Tripadvisor
YouTube
Instagram
SoundCloud
Tripadvisor
YouTube
Instagram
SoundCloud
Tripadvisor